KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra”Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatı ile; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) yer alan hükümler ile anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi doğrultusunda, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan kapsamda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile sizi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek, haklarınızı hatırlatmak isteriz.

 Veri Sorumlusu

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:34 Osmangazi/BURSA

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz KVKK ve tabi olduğumuz yasal mevzuata uygun olarak işbu aydınlatma bildirimi ile belirtmiş olduğumuz amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir. Şirketimiz kişisel verileri www.ferroalloysmetal.com web sitesinden, web sitesinde yer alan iletişim formundan,  +02242613021-22-23 numaralı  telefon görüşmelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla idari ve adli kurumlardan gelen tebligatlar ve sairiletişim kanalları aracılığıyla,  elektronik posta yoluyla veya posta, kurye şirketleri vasıtasıyla gelen belgelerle yazılı olarak; şirketimizle ile ticari ilişki kurmak isteyen 3. Kişilerin göndermiş oldukları elektronik postalar veya posta vasıtasıyla gelen bilgi ve dökümanlarla; güvenlik kameraları ile, dilekçelerle, iş başvurusu, ticari iş teklifi vesair amaçlarla, e kartvizit, basılı kartvizit,  özgeçmiş (cv), teklif formu, sipariş formu gibi yollarla elde edilen sanal ve fiziki dökümanlarla,  yüz yüze ya da mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlardan, KVK Kanunu’nun da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen tüm hukuksal  sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bu çerçevede temin edilen kişisel verileriniz  yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlarda işlenebilecek, saklanabilecek, üçünü kişilerle paylaşılabilecek, devredilebilecek ve kaydedilebilecektir.

İletişim için gerekli olan isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, firma adı, meslek, görev vb. bilgileri kaydetmek.

Telefon, Site, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü ya da yazılı ya da elektronik ortamlardan teklif isteyen ve bilgi isteyen müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek.

Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

Teklif formu yahut sipariş formu ya da satış sözleşmesi ile üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek.

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

Müşteilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek, müşterilerimizin ilgi duyabileceği, kampanya ve ürün ve hizmetlerimiz  hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek.

Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak.

Müşteri memnuniyetini artırmak.

Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ile İlgili Hususlar

Şirket, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hukuki sebepler ve kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda, yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlada işleyebilecek, saklayabilecek, üçünü kişilerle paylaşabilecek, devredilebilecek ve kaydedilebilecektir.

Talep edilmesi halinde tüm adli birimler, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri, kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar ile hukuk büroları, grup şirketleri ile Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

 Kişisel Veri işleme ilkeleri 

Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti ile ilgili temel ilkelerimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak hayatın olağan akışı ve ticari gereklilikler uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır.

İlgili sürelerin sonunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 1. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ulaşarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA TALEPLERİN İLETİLMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak ve bizimle iletişime geçmek için; kimlik bilgilerinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi Şirketimizin DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:34 Osmangazi/BURSA adresine ulaştırabilirsiniz. Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edebilecektir.

Güncelleme tarihi: 14.12.2021

KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’ NIN NİTELİĞİ

1.1. GİRİŞ

İşbu imha politikası FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kısaca (“FERROALLOYS”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin FERROALLOYS tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle FERROALLOYS nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

 1. BÖLÜM: KAPSAM

2.1. Bu Politika FERROALLOYS’da görev yapmakta olan çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin çalışanlarının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ve bu verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkindir.

 1. BÖLÜM: TANIMLAR

 

Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul/Kurum:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel

Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek

kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Anonim hâle getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle

eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği

belirli veya belirlenebilir bir gerçek

kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin

İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde

erişilemez ve tekrar kullanılamaz

hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından

hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi

veya anonim hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen

otomatik olan ya da herhangi bir veri

kayıt sisteminin parçası olmak

kaydıyla otomatik olmayan yollarla

elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması,

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden

düzenlenmesi, açıklanması,

aktarılması, devralınması, elde edilebilir

hâle getirilmesi, sınıflandırılması

ya da kullanılmasının engellenmesi gibi

veriler üzerinde gerçekleştirilen

her türlü işlem.

İlgili Kişi:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu’nda tanımlanan kişisel

Veri sahipleri

İlgili Kullanıcılar:

Verilerin teknik olarak depolanması,

korunması ve yedeklenmesinden sorumlu

olan kişi ya da birim hariç olmak

üzere veri sorumlusu organizasyonu

içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı

yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri

işleyen kişiler

 

BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

4.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

FERROALLOYS nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. FERROALLOYS her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

a) Matbu ortamlar : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
b) Yerel dijital ortamlar : FERROALLOYS  bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
c) Bulut ortamlar : FERROALLOYS’ ın kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

4.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

FERROALLOYS, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

4.2.1. Teknik Tedbirler

FERROALLOYS, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • FERROALLOYS bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

4.2.2. İdari Tedbirler

FERROALLOYS, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm FERROALLOYS çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

5. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
5.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ
5.1.1. Saklama Nedenleri

FERROALLOYS bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya “www.ferroalloysmetal.com” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

5.1.2. İmha Nedenleri

FERROALLOYS bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

FERROALLOYS tarafından kullanılması zorunlu olan kişisel veriler silinmez, zorunluluk arz etmeyen kişisel veriler ise veri imha sürelerine göre silinir, saklanmaz. Kişisel verisi işlenen ilgili kişi başvuru formu ile kişisel verisinin imha edilmesini talep eder ise FERROALLOYS tarafından ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.2. İMHA YÖNTEMLERİ
FERROALLOYS, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

5.2.1. Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
Üzerine yazma : Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere

 

5.2.2. Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

FERROALLOYS, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.
5.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
5.3.1 . SAKLAMA SÜRELERİ

5.3.1. Saklama Süreleri

Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

5.3.2.   İmha Süreleri

FERROALLOYS, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden FERROALLOYS’ na başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; FERROALLOYS talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  FERROALLOYS’ nın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. FERROALLOYS, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep FERROALLOYS tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
 3. 5.4. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; FERROALLOYS işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.01.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
6. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
FERROALLOYS, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  DOSAB MUSTAFA KARAER CAD. NO:34 OSMANGAZİ/BURSA ADRESİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından hazırlanmıştır. Hizmet binamız iç cephesinde; bina girişi, kantar kontrol alanı, muhasebe odası, 1. ve 2. kat giriş alanı, dış cephesinde;  bina girişi, kantar alanı, orta saha alanı, arka saha alanı, iç yükleme alanı,yemekhane kapısı, alanlarında bulunan toplam 13 adet güvenlik kamerası, şirketimiz bünyesinde, ürün ve hizmetin kalitesini artırmak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, şirkette üçüncü kişilerin suç işlemesini önlemek, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumun denetlenmesi, işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının denetlenmesi gibi amaçlarla 7/24 kayıt yapmaktadır.

Kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:34 Osmangazi/BURSA adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’NE www.ferroalloysmetal.com Adresinden ulaşabilirsiniz.

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri, fiziki ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan: FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERSİS Numarası: 0385052599600013
Adresi: DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:34 Osmangazi/BURSA
Telefon: 0221 261 30 21
Faks: 0224 261 30 24
E-mail: info@ferroalloysmetal.com

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

 • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
 • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir.İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika’da düzenlendiği şekilde,  Başvuru Formunu Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ileterek yapabilirsiniz.

Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni, Başvuru Formu’na  “www.ferroalloysmetal.com” adresinden ulaşabilirsiniz.

 

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri, fiziki ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan: FERROALLOYS METAL GERİ DÖNÜŞÜM  TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERSİS Numarası: 0385052599600013
Adresi: DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:34 Osmangazi/BURSA
Telefon: 0221 261 30 21
Faks: 0224 261 30 24
E-mail: info@ferroalloysmetal.com

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

 • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
 • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir.İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika’da düzenlendiği şekilde,  Başvuru Formunu Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ileterek yapabilirsiniz.

Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni, Başvuru Formu’na  “XXXXXXXXXXXXX” adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Ferroalloys Metal Geri Dönüşüm  Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni, Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                           Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :…………………………………..

Tarih           :………/……../………………         İmza            :……………………………….

Kurulmuş yada kurulacak olan sanayi tesislerinin atık yönetim sistemi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevre konusunda ulusal ve global standartları yakalamak zorundadır.

Scholz

Telefon:+90 224 261 30 21Faks:+90 224 261 30 24Email:info@ferroalloysmetal.com Adres:DOSAB Mustafa Karaer Cad. No: 34
16369 OSMANGAZİ / BURSA

Ferro Alloys

Telefon:+90 224 261 30 21Faks:+90 224 261 30 24Email:info@ferroalloysmetal.com Adres:Alaşar Bölgesi 1. Alaşar Cad. No:3/1
16369 OSMANGAZİ / BURSA
Ferro Alloys Metal © 2018 - Bilgi Güvenliği Politikası